Årets aktiviteter
og resultater

SAMLET VURDERING AV PRIORITERINGER, RESSURSBRUK, RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE

PTS har hatt god måloppnåelse på daglig drift i 2021.

Etter mange år med lav turnover har PTS i 2021 opplevd en relativt stor utskiftning av personalet i flere av avdelingene. Mange nyansatte kombinert med langtidssykmeldinger på sentrale ressurser har gjort kompetanseoverføringen krevende, og andre oppgaver som kan skyves på, har vi derfor utsatt til 2022. Vi har lykkes med å rekruttere godt kvalifiserte nyansatte, og kompetansesituasjonen vurderes som tilfredsstillende.

PTS har gjennom prioriteringer klart å opprettholde god daglig drift. Rett pensjon og rett premie til riktig tid har vært det viktigste, i tillegg til å ha en god kunde- og medlemsservice.

PTS mottok i april 2021 et revisjonsbrev for regnskapsåret 2020 uten anmerkninger.

2021 har i likhet med 2020 vært preget av koronapandemien og nedstengninger. Antall aktive medlemmer har i gjennomsnitt vært på tilnærmet samme nivå som i 2020. Innen ferger og passasjerskip har det også i år vært utfordringer knyttet til reiserestriksjoner som er pålagt av myndighetene, og gjennomsnittlig antall medlemmer i 2021 har gått svakt ned fra 2020. Drevet av høy oljepris har antall medlemmer innenfor offshore-segmentene hatt en stabil utvikling.

I mill. kr20172018201920202021
Premieinntekter9059541 0191 0611 115
Statstilskudd5346403531
Finansinntekter41111310
Pensjonskostnader-986-975-979-992-1 029
Administrasjon-36-36-36-40-44
:BLUE:Resultat per 31.12.-60-10557783
:BLUE:Reguleringsfond per 31.12.227218273349432

Premieinntektene var 55 mill. kroner (5,2 %) høyere i 2021 enn i 2020. Økningen skyldes høyere gjennomsnittlig lønnsinntekt i alle segmenter, samt en vridning i medlemsmassen mot segmenter med høyere inntekt (fra passasjer til offshore). Resultatet i 2021 endte på 83 mill. kroner.

PTS er hele tiden opptatt av sikkerhetsarbeidet. PTS har, med unntak av det siste året, som har vært preget av pandemi, hatt flere beredskapsøvelser hvor hele virksomheten har vært involvert. I 2021 har sentrale personer i IT-avdelingen hatt flere små beredskapsøvelser i regi av responsmiljøet for sektoren, og vi står godt rustet til å håndtere hendelser som kan berøre oss.

PTS har implementert et system for å følge opp GDPR. Eventuelle avvik blir fulgt opp. PTS har konkludert med at kravene i personopplysningsloven etterleves.

PTS jobber kontinuerlig med å øke andelen søknader via selvbetjeningsløsningen ved å veilede medlemmer til å ta i bruk de digitale tjenestene. Etter en meget god utvikling gjennom 2021 endte vi året med en andel på 89,5 %, godt over målet på 86 %. Saksbehandlingstiden på nye manuelle søknader om pensjon har i 2021 vært under en måned.

Fondsforvaltningen har i 2021 gitt 9,6 mill. kroner i avkastning. Avkastningen i 2021 endte på 0,41 % bedre enn referanseindeksen. Forvaltning av porteføljene skjer i henhold til reglement og styrevedtatt strategi. Endret fondsforvaltningsstrategi ble vedtatt høsten 2021, noe som innebærer at aksjeandelen ble økt fra 10 til 30 %, i tillegg til at andelen globale aksjer økte fra 15 til 65 %.

Innkrevingsarbeidet gir fortsatt gode resultater, til tross for en økning i tap på krav sammenlignet med 2021. Tap på krav utgjør henholdsvis kun 0,007 % av fakturert premie og 0,032 % av utbetalte pensjoner i 2021. Det er totalt bokført 412 355 kroner i tap på krav.

Administrasjonskostnadene i 2021 endte 2,1 mill. kroner lavere enn det styrevedtatte budsjettet. Dette skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert på grunn av ubesatte stillinger gjennom deler av året, og at et infrastrukturprosjekt ble utsatt til første kvartal 2022.

Årets høydepunkter og milepæler

Styret for PTS får ansvaret for ordningens fondsforvaltningsreglement

I lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs gis styret for PTS ansvaret for å fastsette reglementet for forvaltning av ordningens fond i henhold til departementets instruks for styret. Tidligere ble forvaltningsreglementet fastsatt av kongen i statsråd.

Pensjonsbeholdninger som er opptjent på inntektsbasert ordning, oppreguleres for første gang

Pensjonsbeholdningene reguleres årlig i samsvar med lønnsveksten. Den første reguleringen av pensjonsbeholdningene som er opptjent på inntektsbasert ordning, blir foretatt med virkning fra 1. mai.

Avtale om kjøp av infrastruktur som tjeneste inngås

PTS inngår avtale med Intility AS om å drifte vår IT-infrastruktur. Dette reduserer sårbarhet og sikrer sikker drift av IT-systemene våre.

Vi vender tilbake til (delvis) arbeid på kontoret

Påbudet om hjemmekontor oppheves i Oslo. Etter å ha jobbet hjemme siden medio mars 2020, kunne vi endelig vende tilbake igjen til kontoret.

Nasjonale tiltak og påbud om hjemmekontor gjeninnføres

Påbudet gjelder helt eller delvis. Fra 13. desember gjelder påbudet for alle som kan jobbe hjemmefra. Vi må igjen tilbake til hjemmekontoret.

Ordningen passerer 1,1 milliard i årlige premieinntekter

Til tross for koronapandemien økte premieinntektene med ca 5%.

Fondsforvaltning 2021

Fondsforvaltningen i 2021 har gitt en avkastning på 3,0 % som var 0,4 % bedre enn referanseindeksene for porteføljen. Dette var vesentlig høyere enn forventet avkastning på 1,4 %. Avkastningen utgjorde ca. 9,6 mill. kroner.

Markedsverdien på porteføljen var til sammen 373 mill. kroner pr. 31.12.21.

Portefølje

AvkastningMarkedsverdiStrategi
202120202021202020212020
TOTAL2,97%5,34%373 293242 682100%100%
:BLUE:Aksjer28,49%6,89%113 05827 38830%10%
:IN:Norske 25,87%5,49%38 62522 77335% 85%
:IN:Globale 19,65%14,03%74 4334 61565%15%
:BLUE:Obligasjoner-0,39%5,30%233 180203 31360%85%
:IN:Norske-0,17%5,24%89 446179 76240%70%
:IN:Globale-1,14%5,78%133 73423 55160%30%
:BLUE:Pengemarked0,53%1,87%37 05411 98010%5%