Årsregnskap 2021

PREMIEINNTEKTER OG TILSKUDD

Pensjonstrygden for sjømenn sine samlede premieinntekter og tilskudd i 2021 utgjorde 1146 mill. kroner, mot 1096 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten er en høyere andel medlemmer i segmenter med høyt lønnsnivå, i tillegg til en generell inntektsvekst blant våre medlemmer. Foruten et fast tilskudd på 8 mill. kroner får ordningen kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Samlet tilskudd er nedadgående og utgjorde i 2021 31 mill. kroner, mot 35 mill. kroner året før.

INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER

Inntekter fra finansielle investeringer var 10 mill. kroner i 2021. Dette er en liten nedgang sammenliknet med fjoråret som følge av svakere avkastning i rentemarkedet.

PENSJONSUTBETALINGER OG DRIFTSKOSTNADER

Totale kostnader for 2021 utgjorde 1073 mill. kroner som er 41 mill. kroner høyere enn i 2020. Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 373 mill. kroner pr. 31.12.2021. Årsresultatet for 2021 ble 83 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2021 var 432 mill. kroner.

RESULTATREGNSKAP

Note202120202019
Premieinntekter11:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-11-premieinntekter/1 115 470 2481 060 787 1691 019 478 956
Tilskudd fra staten12:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-12-tilskudd-fra-staten-asd/30 700 00035 000 00040 000 000
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter1 146 170 2481 095 787 1691 059 478 956
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/5 598 2115 424 9114 206 625
Verdiendringer på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/3 971 8867 103 2016 124 735
Realisert gevinst og tap på investeringer5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/220 174194 66925 681
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer9 790 27112 722 78110 357 041
Pensjonsutbetalinger13:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-13-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/-1 028 933 099-991 692 976-979 009 053
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger-1 028 933 099-991 692 976-979 009 053
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten127 027 420116 816 97490 826 944
Lønnskostnad10, 14-21 088 927-19 434 890-18 030 310
Avskrivning anleggsmidler2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/-7 028 066-9 099 046-9 083 790
Annen driftskostnad15:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-15-annen-driftskostnad/-15 846 107-11 898 208-9 315 640
:BLUE:Sum driftskostnader-43 963 100-40 432 144-36 429 740
Renteinntekt16:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/661 541775 7341 121 913
Annen finansinntekt16:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/496 515405 517432 774
Annen finanskostnad16:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/-1 106 582-1 052 910-867 339
:BLUE:Resultat av finansposter51 473128 341687 347
:BLUE:Årsresultat7:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-7-egenkapital/83 115 79376 513 17155 084 551
Overføringer
Overført til reguleringsfondet83 115 79376 513 17155 084 551
:BLUE:Sum overføringer83 115 79376 513 17155 084 551

BALANSE

EiendelerNoter202120202019
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
:IN:Programvare2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/29 938 96731 629 98532 968 372
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler29 938 96731 629 98532 968 372
VARIGE DRIFTSMIDLER
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/337 083 591 745553 386
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler2:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/337 083591 745553 386
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler30 276 05032 221 73033 521 759
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
:IN:Kundefordringer3:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/1 954 2321 552 3024 312 213
:IN:Andre kortsiktige fordringer4:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/1 094 8391 585 8631 791 609
:BLUE::IN:Sum fordringer3 049 0713 138 1666 103 821
INVESTERINGER
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter5:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/373 273 416283 003 796224 837 262
:BLUE::IN:Sum investeringer373 273 416283 003 796224 837 262
Bankinnskudd, kontanter o.l.6:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/59 603 79562 887 99240 914 609
:BLUE:Sum omløpsmidler435 926 282349 029 953271 855 693
:BLUE:Sum eiendeler466 202 332381 251 683305 377 451

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELDNote202120202019
EGENKAPITAL
:IN:Reguleringsfond432 284 600349 168 808272 655 637
:BLUE::IN:Sum egenkapital7:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-7-egenkapital/432 284 600349 168 807272 655 637
GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
KORTSIKTIG GJELD
:IN:Leverandørgjeld8:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/1 240 4641 092 2901 834 907
:IN:Skyldig offentlige avgifter9:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-9-skyldige-offentlige-avgifter/30 241 65828 282 41827 489 660
:IN:Annen kortsiktig gjeld8:LINK:https://aarsrapport2021.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/2 435 6112 708 1673 397 248
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld33 917 73232 082 87532 721 815
:BLUE::IN:Sum gjeld33 917 73232 082 87532 721 815
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld466 202 332381 251 683305 377 451

DIREKTE KONTANTSTRØM

202120202019
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
:IN:Innbetaling av premier1 114 245 7501 062 563 8621 016 047 572
:IN:Innbetaling av statstilskudd30 700 00035 000 00040 000 000
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden1 026 989 394-990 974 285-978 324 147
:IN:Innbetaling av renter1 158 0561 181 2511 554 687
:IN:Utbetaling av renter-1 106 582-1 052 910-867 339
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN:-35 731 245- 31 501 765-28 899 794
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter82 276 58575 216 15349 510 978
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål205 009 14325 945 38220 000 000
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål-285 487 537-71 389 135-37 000 000
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning-80 478 394-45 443 753-17 000 000
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler-128 650-266 250-356 863
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler-4 953 737-7 532 768-13 154 081
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler-5 082 387-7 799 018-13 510 944
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Utbetalinger gjeld AID---9 244 227
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter---9 244 227
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter-3 284 19621 973 3839 755 807
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse62 887 99240 914 60931 158 803
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt59 603 79562 887 99240 914 609
AVSTEMMING
:IN:Resultat før skattekostnad83 115 79376 513 17155 084 551
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler-220 174-194 669-25 681
:IN:Ordinære avskrivninger7 028 0669 099 0469 083 790
:IN:Endring i kundefordringer-197 0482 757 172-3 202 928
:IN:Endring i leverandørgjeld148 173-742 616114 729
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter-9 570 097-12 528 112-10 331 360
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter1 971 872312 160-1 212 124
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter82 276 58575 216 15349 510 978