Bærekraft i PTS

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) forvalter en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip og skal gi trygghet for pensjoner for våre medlemmer.

Ordningen har siden den ble opprettet i 1949 sikret sjøfolk pensjon med etterlatte-ytelser og bidratt til en økonomisk forutsigbar pensjonstilværelse. Ordningen omfatter i hovedsak arbeidstakere som er norske statsborgere, arbeidstakere med fast bopel i Norge, og fra 1994 også arbeidstakere som er statsborgere i andre EU/EØS-land og Sveits. PTS forvalter et fond som skal bidra til å sikre at ordningen har midler til å utbetale pensjoner. God avkastning på ordningens midler over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand og dette er lagt til grunn i vår investeringsstrategi.

Hovedarbeid med bærekraftsmålene

PTS’ mål er å sikre våre medlemmer rett pensjon for å bidra til at de får en trygg økonomisk tilværelse etter at de har gått ut av arbeidslivet. Som arbeidsgiver og en pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs er det noen bærekraftsmål som peker seg ut.

Mål 3: God helse og livskvalitet

Vi har som mål å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer trivsel og samarbeid. PTS skal være et godt sted å jobbe, og vi er opptatt av at vi skal utvise raushet og toleranse overfor hverandre. Vi legger stor vekt på styrke nærvær og forebygge og redusere sykefravær gjennom tilrettelegging og oppfølging, felles trening i arbeidstiden, tilpassede kompetansetiltak og sosiale sammenkomster.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Vi er opptatt av at alle ansatte skal gis lik mulighet til å kvalifisere seg gjennom arbeidsoppgaver som gir økt kompetanse. Ved oppnevning av medlemmer til arbeidsgrupper, prosjekter, nye roller og oppgaver skal det tas hensyn til en jevn fordeling mellom kjønnene. Det skal være en god balanse mellom kvinner og menn i virksomheten og dette vektlegges i rekrutteringsarbeidet. Vi gjennomfører årlig en kartlegging av forholdene knyttet til likestilling i virksomheten. Resultatet av kartleggingen bekrefter at det ikke er noen kjønnsbaserte forskjeller hverken i lønn eller andre forhold.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Alle skal gis mulighet til et forutsigbart og trygt arbeidsliv. I hovedsak skal alle stillinger hos være faste fulltidsstillinger, og vi har ingen ufrivillig deltid. Vi bidrar også i arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet ved å tilrettelegge for tilpassede stillinger.

Kjøp av varer og tjenester skjer fra leverandører og underleverandører med godkjenning og hvor det ellers kommer frem at de følger lover og regler.

PTS har som overordnet mål å maksimere den langsiktige avkastningen på investert kapital for å sikre det økonomiske grunnlaget i ordningen. I investeringsstrategien legges det vekt på ansvarlighet, bærekraft og transparens, og investeringer skal som et minimum gjøres i tråd med prinsippene i UN Global Compact; bærekraftig næringsliv.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Vi har digitalisert alle våre prosesser slik at våre kunder og medlemmer har tilgang til sine data til enhver tid. Rapportering av pensjonsgrunnlag, innbetaling av premie og utbetaling av pensjoner skjer digitalt og sømløst. Dette innebærer en stor effektivisering for organisasjonen, betydelig forenkling for våre kunder og medlemmer, og mindre belastning på miljøet i form av redusert transport, betydelig redusert papirbruk og avfall. Vi jobber hele tiden for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Økt utveksling og deling av data mellom virksomhetene vil kunne bidra til ytterligere effektivisering og besparelser for miljøet.

Med høy grad av automatisering er vi svært opptatt av å ha nødvendig sikkerhet og stabilitet i våre systemer for å ivareta våre kunder og medlemmers personopplysninger og sikre pensjonsutbetalinger. Vi har derfor valgt å ikke lenger drifte IT-infrastrukturen selv, men å kjøpe dette som en tjeneste.

Avslutning

Pensjonstrygden for sjømenn skal fremover jobbe systematisk for å bidra til at Norge når bærekraftsmålene innen 2030. Innenfor våre utpekte mål skal vi lage tiltaksplaner og sørge for at målene blir godt kjent og høyt prioritert i virksomheten. Vi skal følge opp bærekraftsmålene i investeringsstrategien og vil i 2022 rapportere på blant annet karbonintensitet, overgangsrisiko, taksomomi.