Direktørens beretning

Også 2021 har i stor grad vært preget av koronapandemien, og vi har prioritert å opprettholde god daglig drift gjennom rett pensjon og rett premie til riktig tid, samt ha en god kunde- og medlemsservice.

Med unntak av kundesegmentet passasjerskip, som har hatt en vedvarende alvorlig situasjon med nye omganger med nedstengninger og permitteringer, har bransjen totalt sett hatt et godt år i 2021. Dette skyldes blant annet fortsatt høy aktivitet i riggmarkedet, som igjen har medført at pensjonsordningens inntekter er høyere enn budsjettert.

Som organisasjon har vi i 2021 opplevd en stor utskiftning blant våre ansatte, og mye tid og ressurser har derfor gått med til rekruttering og opplæring av nye medarbeidere. Videre har vi gjennom 2021 hatt høyt sykefravær. Vi har likevel hatt god måloppnåelse på daglig drift.

Koronapandemiens effekt på ordningen

Koronapandemien har hatt stor innvirkning på deler av bransjen, men totalt sett har medlemstallet holdt seg på samme nivå som før pandemien. Innenfor passasjerskip/ferger var det en positiv utvikling inntil nedstengningen i desember. Segmentet måtte, som følge av regjeringens beslutning, gjennomføre en ny runde med oppsigelser og permitteringer. Offshoresektoren har imidlertid hatt en stabil utvikling gjennom året. Dette skyldes i hovedsak høy aktivitet i riggmarkedet.

Når det gjelder passasjerskip og ferger, forventes det en gradvis normalisering i takt med lettelser i koronatiltakene. Øvrige segmenter, som tradisjonell skipsfart og fiske og fangst, forventes å være uendret.

Ordningens økonomi

Pensjonstrygden for sjømenn er en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Hvem som er omfattet av ordningen, er lovfestet. Ordningens inntekter er direkte avhengig av antall yrkesaktive sjøfolk som er pliktig omfattet av ordningen til enhver tid, samt hvilket inntektsnivå som gjelder for disse. Inntektene avhenger også av markedsforholdene innenfor de ulike segmentene, samt i hvilken utstrekning rederiene velger å sysselsette sjøfolk fra utenfor EU/EØS-området. Dette er igjen avhengig av rammevilkårene for norsk skipsfart og offshorevirksomhet. Som en “pay as you go”-ordning hvor inntektene løpende finansierer pensjonsutbetalingene, er ordningens økonomi svært sensitiv for endringer i medlemsmassen. Ordningen er garantert av staten, hvilket innebærer at staten sikrer at pensjonene blir utbetalt dersom ordningen blir insolvent.

Premieinntektene økte med 55 mill. kroner (5,2 %) sammenlignet med 2020. I tillegg til en generell inntektsvekst i alle segmenter skyldes dette en dreining i medlemsmassen, med nedgang innenfor passasjerskip og økning i riggsektoren, hvor snittinntekten er vesentlig høyere.

Gjennomsnittlig antall medlemmer har holdt seg stabilt i 2021. Etter en vesentlig reduksjon i antall medlemmer innenfor passasjerskip i første halvår (grunnet koronarestriksjoner), var antall medlemmer på vei tilbake til normalt nivå før nye restriksjoner medførte en reduksjon mot slutten av året. Dette ble kompensert med en svært god utvikling innen offshoresegmentet, en utvikling drevet av høy oljepris.

Prognosene viser at ordningen også vil gå med overskudd de kommende årene som følge av færre pensjonister og et antatt stabilt antall yrkesaktive medlemmer.

Antall pensjonister var samlet sett på samme nivå som i 2021. Antall mottagere av livsvarige pensjoner er blitt betydelig redusert gjennom året. Alderspensjoner under 67 år, som utgjør hovedtyngden av våre pensjonsutbetalinger, er marginalt høyere ved utgangen av året sammenlignet med 2020. Det er forventet at antall alderspensjonister under 67 år har en stabil utvikling de nærmeste årene, med en gradvis reduksjon fra 2025. Dette vil styrke ordningens økonomi.

Administrasjonskostnadene i 2021 var 42,0 mill. kroner, hvilket er 2,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det skyldes blant annet at vi har hatt lavere lønnskostnader enn forutsatt grunnet ubesatte stillinger deler av året. Et IT-prosjekt hvor vi går over til å kjøpe IT-infrastruktur som en tjeneste i markedet, ble utsatt til 1. kvartal 2022, noe som har medført reduserte kostnader sammenlignet med hva som var budsjettert.

Første regulering av pensjonsbeholdningene på ny pensjonsordning

Ny lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs ble iverksatt 1. januar 2020. Første regulering av de individuelle pensjonsbeholdningene ble foretatt i juni 2021. Reguleringen ble gjennomført uten problemer.

Kunder og medlemmer viktigst

I løpet av året er det gjort noen mindre forbedringer og forenklinger i systemene våre basert på tilbakemeldingene vi fikk i den forrige kunde- og medlemsundersøkelsen. Det vil bli gjennomført ny kunde- og medlemsundersøkelse i 2022. Også i 2021 har vi jobbet med automatisering av prosessene for å øke andelen søknader via selvbetjeningsløsningen. Andelen per august var over måltallet på 86 %, og siste 12 måneder var andelen 89 %.

Det er i 2022 planlagt å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge muligheten for å forenkle innrapporteringen for kundene våre ved å bruke data som allerede er innrapportert til a-meldingen.

 

Sikkerhet og beredskap

Da Norge ble lukket ned i mars 2020 på grunn av koronapandemien, fikk vi testet vår beredskap i en reell situasjon. Vi benyttet “Tiltakskort for håndtering av pandemi/epidemi” og hendelseshåndterings-beskrivelser i vår beredskapsplan, og vi fikk raskt på plass tiltak for å unngå smitte og smittespredning. Vi har unngått syketilfeller knyttet til koronaviruset, vi har lykkes med å opprettholde god drift og produksjon og samtidig utført planlagt utviklingsarbeid. PTS fikk tidlig på plass løsning for hjemmekontor, og løsningen ble etablert på en så sikker måte som mulig. Evaluering relatert til pandemien er gjennomført, tiltakskort er oppdatert, og vi tar med oss erfaringene videre.

PTS har de siste årene gjennomført flere beredskapsøvelser. Øvelsene har bidratt til å styrke vår kompetanse og oppmerksomhet rundt sikkerhet. En større planlagt øvelse ble utsatt i påvente av at medarbeiderne skulle komme tilbake fra hjemmekontor, men det ble likevel gjennomført flere mindre øvelser knyttet til IT-sikkerheten.

PTS har system for å følge opp personopplysningsloven (GDPR). I 2021 har vi ikke hatt avvik fra dette.

Fondsforvaltning

Resultatene for fondsforvaltningen i 2021 ble bedre enn hva som var forventet ut fra budsjettet. Forventet avkastning på totalporteføljen var 1,4 %, mens resultatet endte på 3,0 %, som er 0,41 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Avkastningen utgjorde 9,6 mill. kroner.

Samlet hadde PTS 373,3 mill. kroner til forvaltning ved utgangen av 2021.

Forvaltningen av porteføljen skjer i tråd med reglement og investeringsstrategi for PTS. Stortinget vedtok den 18. desember 2020 en endring som medførte at det PTS-spesifikke fondsforvaltningsreglementet ble avviklet, og ansvaret for fondsforvaltningsreglementet ble overført til styret. Dette medførte at PTS fikk et mer standardisert og markedstilpasset reglement. I styremøte 23. september 2021 ble en ny fondsforvaltningsstrategi vedtatt. Dette medførte at aksjeandelen i porteføljen økte fra 10 til 30 % samtidig som globale aksjers andel økte fra 15 til 65 %.

Organisasjon

Etter mange år med lav turnover har PTS i 2021 opplevd en relativt stor utskiftning av personalet. Mange nyansatte i en situasjon hvor vi størsteparten av tiden har jobbet hjemmefra, har gjort opplæring og kompetanseoverføringen krevende. Andre oppgaver som kan skyves på, har vi derfor utsatt til 2022. PTS har gjennom prioriteringer klart å opprettholde god daglig drift.

Vi har lykkes med å rekruttere godt kvalifiserte nye medarbeidere, og kompetansesituasjonen vurderes som tilfredsstillende.

PTS jobber kontinuerlig for at PTS skal være en attraktiv arbeidsplass, og at medarbeiderne skal bli i virksomheten. Blant annet jobbes det systematisk med kompetansesituasjonen, og det utarbeides årlig kompetansetiltaksplaner og individuelle utviklingsplaner. I 2021 har vi lagt stor vekt på tilbud om trening i arbeidstiden for å bidra til å forebygge belastningsskader på hjemmekontor og styrke samholdet. Treningen har vært gjennomført digitalt.

Etter to år med hjemmekontor og digitale møter ser jeg frem til, og håper på, en mer normalisert hverdag i løpet av 2022. Vi savner alle den sosiale kontakten på jobb og med venner og familie, og ikke minst å kunne reise igjen.

Til tross for at vi alle har jobbet hjemmefra, har våre dyktige medarbeidere bidratt til at vi har opprettholdt god ordinær drift. For det vil jeg rette en stor takk til alle ansatte i PTS!

 

Hilsen,

GEIR BØ

Direktør