Introduksjon til virksomheten

Om virksomheten og samfunnsoppdraget

Pensjonstrygden for sjømenn er en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip. Pensjonstrygden yter pensjon når arbeidstakerne er mellom 60 og 67 år, basert på opparbeidet fartstid for arbeidstakere som var 50 år eller eldre da lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs trådte i kraft 1.1.2020. Øvrige arbeidstakere opparbeider seg pensjonsrettigheter på grunnlag av inntekt. Pensjonen for denne gruppen kan utbetales fra arbeidstakeren fyller 62 år, til fylte 80 år, men ikke over en kortere periode enn 7 år.

Pensjonsordningen finansieres i all hovedsak ved premie fra arbeidstakerne og arbeidsgiverne/rederne. Staten yter et mindre tilskudd til krigspensjonister. Ordningen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, PTS.

Ordningen omfatter i hovedsak arbeidstakere som er norske statsborgere, arbeidstakere med fast bopel i Norge, og fra 1994 også arbeidstakere som er statsborgere i andre EU/EØS-land og Sveits. I tillegg til arbeidstakere innen ordinær skipsfart omfattes flere grupper i offshorerelaterte virksomheter.

Ivaretakelsen av internasjonale forpliktelser og forpliktelser overfor medlemmer i utlandet er en sentral oppgave for PTS. PTS tilstreber et godt omdømme og høy tillit. PTS samarbeider godt med andre relevante virksomheter og aktører slik at målene for virksomheten nås. PTS skal gi trygghet for pensjoner for sine medlemmer.

Visjon

PTS skal være den mest attraktive pensjonsforvalteren for sjøfolk og rederier.

Virksomhetsidé

PTS er en effektiv pensjonsforvalter som leverer tjenester av høy kvalitet til sjøfolk og rederier.

Verdier

PTS skal være en proaktiv virksomhet, som er kjent for ansvarlighet og nærhet til rederier, sjøfolk og samarbeidspartnere.

Strategiske mål

 • høy kunde- og medlemstilfredshet
 • god økonomi- og likviditetsstyring og lave administrasjonskostnader
 • rett pensjon og premie til rett tid
 • forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
 • PTS skal ha kompetente og engasjerte ledere og medarbeidere, som bidrar til måloppnåelse
 • PTS skal ha gode systemer innenfor virksomhetens rammebetingelser for å sikre god daglig drift

Virksomheten har følgende overordnede mål for 2021

 • rett pensjon til rett tid
 • rettidig og korrekt premieinnkreving
 • tjenester og informasjon som er tilpasset medlemmenes og medlemsvirksomhetenes behov
 • effektiv drift
 • bidra til departementets politikkutforming
 • god gjennomføring av reformer

For våre medlemmer betyr målene at de skal sikres rettigheter i tråd med lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs. Medlemmene skal sikres korrekt vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

For våre kunder betyr målene korrekt innkreving av premie til rett tid. Pensjonsordningen finansieres etter utlikningsprinsippet ved at løpende inntekter (premie) fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon.

Våre medlemmers og kunders behov skal prioriteres gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse, levert gjennom selvbetjeningsløsninger og personlig betjening. Våre IT-systemer har en høy automatiseringsgrad, hvilket understøtter og bidrar til å forenkle arbeidsprosessene og forretningsprosessene.

For staten innebærer målene at PTS leverer budsjettinnspill som baserer seg på gode økonomiske anslag, og videreutvikler brukervennlige IKT-løsninger. Videre skal PTS søke å oppnå høyest mulig avkastning av fondsplasseringene innenfor vedtatt strategi og gjeldende reglement.

For våre ansatte innebærer målene et godt opplegg for deling og utvikling av kompetanse, og et inkluderende og støttende arbeidsmiljø.

PTS’ daglige virke krever samordning med folketrygden og andre ordninger, deriblant Pensjonstrygden for fiskere. Andre viktige samarbeidspartnere er Skipsregistrene NIS-NOR og Skatteetaten.

Virksomheten er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (tidligere Arbeids- og sosialdepartementet).

Som forvalter av egen lov har PTS et selvstendig ansvar for å tolke, iverksette og forvalte relevant lovverk med tilhørende forskrifter. Tolkningsspørsmål som er av prinsipiell karakter, skal tas opp med departementet. Departementet blir orientert ved vesentlige endringer i praksis.