Note 10
Pensjoner

202120202019
Adm. premie45 26447 65355 639
Innbetalt pensjonspremie AFP377 190397 111397 347
Arbeidsgiverandel1 131 3911 524 9041 501 805
Netto pensjonskostnad :BLUE:1 553 8451 969 6681 954 791

PTS’ ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse (SPK), og pensjonsordningen er finansiert gjennom innbetalinger til SPK. Det foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK i 2021 var 12,30 %. Premiesatsen for 2020 var 14,40 %.

Virksomhetens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.