Note 4
Andre fordringer

Kortsiktige fordringer2021:BLUE:20202019
Påløpne refusjoner sykepenger354 00069 1010
Forskudd pensjonsutbetalinger0148 33130 082
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader740 8391 368 431 1 761 527
:BLUE:Sum andre kortsiktige fordringer1 094 8391 585 8631 791 609