Note 14
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader2021:BLUE:20202019
Lønninger16 004 98216 412 04816 112 245
Aktivering interne timer*0-3 201 420-4 312 200
Arbeidsgiveravgift2 419 0942 370 1452 594 263
Pensjonskostnader 1 553 8451 969 6681 954 791
Andre ytelser1 111 0061 884 4481 681 211
Sum:BLUE:21 088 92719 434 89018 030 310

*PTS har i 2018 til 2020 aktivert interne lønnskostnader knyttet til Prosjekt ny lov.

Selskapet har i 2021 hatt 20,7 avtalte årsverk og 20,4 utførte årsverk.

Ytelser til ledende personer

202120202019
Daglig leder:
Lønn1 502 5711 464 7301 438 474
Pensjonskostnader184 816210 921205 702
Annen godtgjørelse20 33618 62217 466
Sum :BLUE:1 707 7231 694 2731 661 642
Styrehonorar77 52076 22469 657

Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK 2021 har vært 12,30 %. Premiesatsen for 2020 var 14,40 %. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

PTS har ingen forpliktelser knyttet til bonus eller fratredelse etc.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

I henhold til lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 og sjømannspensjonslovens § 19 revideres Pensjonstrygden for sjømenns regnskap av Riksrevisjonen. Pensjonstrygden for sjømenn belastes således ikke for godtgjørelse til revisor.