Note 13
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden

2021:BLUE:20202019
Alderspensjoner under 67 år963 658 792920 962 555902 846 002
Alderspensjoner over 67 år4 423 2965 370 9108 285 377
Enkepensjoner27 826 17532 095 39837 913 629
Andre tillegg og fradrag15 346 63616 629 45115 295 664
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp17 671 41116 546 36415 188 543
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE:1 028 926 310991 604 678979 529 215
Korreksjon pensjoner tidligere perioder*6 78988 298-520 162
Sum pensjonsutbetalinger korrigert:BLUE:1 028 933 099991 692 976979 009 053

Virksomheten har en pensjonsordning som omfatter i alt 5 529 personer per 31.12.2021.

Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten.

Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.

* Tallene viser nettoeffekten av korrigerte pensjoner og innkrevet feilutbetalte pensjoner tidligere år.